Hoogheemraadschap van Delfland

Delfland is een modern waterschap, verantwoordelijkheid nemen is geen loos begrip. Het bestuur van Delfland wacht niet af maar speelt in op ontwikkelingen en stelt zich proactief op en komt zelf met voorstellen. Het maatschappelijk debat wordt niet uit de weg gegaan. Er is durf om de eigen visie te etaleren en burgers daarvoor te enthousiasmeren. Educatie richting onderwijs en burgers staat hoog in het vaandel. Door burgers tijdig te betrekken bij de planvorming houdt Delfland rekening met hun belangen en compenseert nadeel. Burgerparticipatie is geen symbool; leden van het bestuur zoeken contact met burgers om meningen en ideeën te peilen. Delfland opteert voor innovatie, zowel voor de wijze van besluitvorming als technische oplossingen en stimuleert samenwerking met kennisinstituten in Delft. Behoud van natuur en landschap vraagt actieve inzet om samen met natuurorganisaties innovatieve oplossingen uit te werken.