Fractie ChristenUnie/SGP geeft richting aan beleid van Delfland

parksluizen.pngdinsdag 22 december 2020 11:15

In het persbericht van de maand december 2020 staan de gerichte vragen centraal, van de ChristenUnie/SGP-fractie van Delfland aan het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland.

De controle vanuit de ruimte via satellieten is efficiënt en bespaart kosten. Ook Delfland gaat nu over op deze methode.

Door op het initiatief van de nationale boomplantdag te wijzen, doet nu ook Delfland mee. Bij het rioolgemaal in ’s-Gravenzande is de eerste boom geplant.  ChristenUnie/SGP Delfland zet zich al jaren in, dat de gronden rond de gemalen minder gesloten zijn met klinkers of stenen, maar meer met open groen.

De bemonstering van het rioolwater fungeert als een Corona Early Warning System! Door de verwijzing naar het belang hiervan, wordt landelijk de rol van de waterschappen vergroot.

ChristenUnie/SGP Delfland pleit voor bellenschermen bij de Parksluizen van Rotterdam om zoutindringing vanaf de Nieuwe Maas naar de Delftse Schie tegen te gaan.

De zoutindringing vanuit de rivier De Maas via de Parksluizen in Rotterdam heeft een negatieve invloed op de waterkwaliteit en geeft verzilting van de Delftse Schie. Op aandringen van onze fractie worden nu ook bellenschermen in de Parksluizen aangebracht.

De verbeteringswerken van de kademuren in Schipluiden stagneert door aanwezige obstakels onder water. Extra zorg is vereist om gebouwschade aan monumenten te voorkomen. Het hoogheemraadschap past het werkplan aan.

De sluisdeuren van de Zwethsluis – een Rijksmonument - in de gemeente Lansingerland zijn in verval geraakt. Het hoogheemraadschap bezint zich om tot herstel over te gaan.

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek wil een funderingslabel invoeren voor woningen. Door de extreme droogte zakt de bodem en het grondwaterpeil. Hierdoor ontstaat schade aan de fundering en verzakken gebouwen. Voor de taken van Delfland is een funderingslabel een belangrijke aanwijzing bij de uitvoering van de taken.

Door gebruik te maken van de waterstaatkundige infrastructuur kunnen wandelroutes worden geleid naar kleine natuurgebiedjes die anders moeilijk zijn te bereiken. Deze gebieden, die in het belang van het watersysteem zijn aangelegd, zijn de waterparels van het beheergebied van het hoogheemraadschap. Bij de verbetering en aanleg van werken zal Delfland zich hiervoor inzetten. 

Foto: Gemeente Rotterdam 

« Terug